CSIOZ zmienia nazwę na Centrum e-Zdrowia

CSIOZ/Centrum e-Zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zyskało nową nazwę. Decyzją ministra Łukasza Szumowskiego z 4 czerwca CSIOZ to teraz Centrum e-Zdrowia. Centrum zyskało również nowy statut i regulamin.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Poprzednią nazwą można się posługiwać jeszcze do końca tego roku. „Ilekroć w przepisach lub umowach albo innych dokumentach, w tym pełnomocnictwach i porozumieniach, mowa jest o Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, rozumie się przez to Centrum e-Zdrowia” – można przeczytać w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia.

Łukasz Szumowski bardzo precyzyjnie określił też statut i regulamin działania Centrum e-Zdrowia. Przedmiotem działalności Centrum w zakresie rozwoju e-zdrowia ma być m.in. :

  • budowa, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych i udostępnianie e-usług dla pacjentów, osób wykonujących zawód medyczny, podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych interesariuszy systemu zdrowia w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych i optymalizacji procesów funkcjonujących w systemie zdrowia;
  • monitorowanie planowanych, budowanych oraz funkcjonujących systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich komplementarności i interoperacyjności z systemami teleinformatycznymi Centrum, w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa;
  • opracowywanie analiz, raportów opinii oraz wkładów do dokumentów, w tym projektów aktów prawnych lub założeń aktów prawnych;
  • pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie lub techniczno-organizacyjną obsługę systemów teleinformatycznych w zakresie określonym w aktach prawnych;
  • prowadzenie kontroli dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych w systemie zdrowia;
  • pełnienie funkcji operatora usługi kluczowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
  • realizacja zadań z zakresu statystyki publicznej, prowadzenie badań statystycznych statystyki publicznej w ochronie zdrowia.

Pełny tekst zarządzenia MZ o Centrum e-Zdrowia.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.