Teleporada oczami pacjentów i profesjonalistów medycznych w ankiecie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

03-07-2021
W ankiecie PTMR mogą się wypowiedzieć pacjenci i profesjonaliści medyczni / Tim Miroshnichenko, Pexels

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej uruchomiło ankietę pozwalającą wyrazić stosunek profesjonalistów medycznych i pacjentów do teleporad. Wśród pytań pojawiają się również te o ewentualnym nadużywaniu takiej formy świadczenia usług zdrowotnych przez placówki podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Ankieta udostępniona na stronach Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej sprawdza m.in. nastawienie do teleporad przy wypisywaniu recepty na choroby przewlekłe, omówienia wyników badań, czy konsultacji objawów psychicznych i somatycznych z rozróżnieniem dolegliwości utrzymujących się przez dłuższy czas, jak i tych nagłych, o ostrym przebiegu. W badaniu pojawiają się również pytania o teleporady świadczone w różnych grupach wiekowych – od najmniejszych dzieci, po osoby po 65. roku życia.

Organizatorzy pytają również o to, czy zdaniem ankietowanych teleporady powinny pozostać po pandemii COVID-19 jako jedna z form udzielania świadczeń zdrowotnych, a także o to, kto powinien decydować o tym, czy wizyta powinna odbyć się w trybie teleporady, czy normalnym (stacjonarnym). Ankieta umożliwia również odpowiedź na pytania o największe wady i zalety teleporad.

Wypełnienie ankiety jest anonimowe (ma ona postać dokumentu sieciowego Google Docs) i dobrowolne. Cały proces trwa kilka minut. Ankieta jest dostępna pod adresem https://www.ptmr.info.pl/ankieta-teleporada.

Badania Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej prowadzone jest pod patronatem dr Agnieszki Mastalerz-Migas, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej. Dr Mastalerz-Migas przygotowała merytorycznie również wcześniejsze badania dotyczące teleporad w Polsce przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zorganizowano je niemal dokładnie rok temu, w dniach 7 lipca – 1 sierpnia 2020 roku, w samym środku pandemii COVID-19. Wówczas Polacy ocenili teleporady bardzo wysoko. O tym badaniu można przeczytać w materiale „Polacy są zadowoleni z teleporad – badanie MZ i NFZ”.

Teleporady pozwoliły utrzymać funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w najtrudniejszym czasie pandemii. Z drugiej jednak strony, coraz częściej pojawiają się głosy o nadużywaniu teleporad przez lekarzy i placówki ochrony zdrowia, co prowadzi do opóźnienia diagnozy, pomyłek w diagnozie, dobieraniu niewłaściwego leczenia i – w efekcie – do pogorszenia sytuacji zdrowotnej Polaków.

Problem z teleporadami potwierdzają również zgłoszenia do Rzecznika Praw Pacjenta. W 2020 roku dostęp do lekarzy POZ i kwestia nadużywania teleporad były przedmiotem 20 tys. skarg na 76 tys. wszystkich zgłaszanych RPO problemów.

Na kwestię teleporad zwrócił również uwagę minister zdrowia Adam Niedzielski. – Są takie poradnie, gdzie teleporady niemal wyparły konsultacje w tradycyjnej formie. W blisko połowie poradni POZ odsetek teleporad w zrealizowanych świadczeniach osiąga nawet 50 proc. Są takie podmioty, gdzie udział teleporad wynosi nawet 90 proc. Nie możemy takiej sytuacji akceptować – podkreślał minister Niedzielski podczas spotkania z organizacjami pacjenckimi.

Minister zapowiedział wówczas, że placówkom nadużywającym tej formy nie będzie przedłużona umowa na realizację świadczeń finansowanych z NFZ już od lipca. Lista ta jest dostępna na stronie NFZ wraz z wykazem placówek, w których pacjenci mogą otrzymać pomoc. W niedzielę 27 czerwca NFZ porozumiał się jednak z lekarzami rodzinnymi i zapowiedział weryfikację sprawozdawczości podmiotów nadużywających teleporad oraz przywrócenie im możliwości zawierania umów na świadczenia w ramach POZ.