Teleporada w jeden dzień – kontrowersyjny pomysł Ministerstwa Zdrowia

Ashkan Forouzani/Unsplash

Ministerstwo Zdrowia chce, aby teleporady były udzielane szybciej – nie później niż w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu pacjenta. Projekt jest gotowy do publikacji i wejścia w życie. Lekarze nie kryją oburzenia nie tylko samym pomysłem, który uważają za niewykonalny, ale również brakiem konsultacji przy tworzeniu nowych przepisów.

Projekt, który można podejrzeć na stronach Rządowego Centrum Legislacji ma być odpowiedzą na „problem utrudnionej dostępności świadczeń realizowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, a także utrudnień w kontakcie na linii pacjent – świadczeniodawca, co przekłada się na opóźnienia, bądź brak możliwości uzyskania stosownej pomocy medycznej”. Doprecyzowanie terminów realizacji teleporady zakłada udzielenie usługi nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej.

Dokument sporządzono 12 stycznia 2021 roku, a opublikowano na stronach RCL następnego dnia. Jest gotowy do publikacji, a treść rozporządzenia ma obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Planowana zmiana jest zaskoczeniem dla lekarzy, którzy nie kryją oburzenia nowym pomysłem, jak i brakiem skierowania projektu do konsultacji.

– Projekt nie był z nami konsultowany – podkreśla prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. – Nie po raz pierwszy wprowadza się bez nas zasady, które nas dotyczą, co jest niedobrą praktyką. Tym razem wyjątkowo bulwersuje fakt, że zmienia się standardy organizacyjne teleporady dosłownie w przeddzień rozpoczęcia procesu szczepień przeciwko COVID-19 w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej. 15 stycznia ruszają zapisy najstarszej grupy seniorów. Wkrótce przychodnie POZ zostaną obciążone dodatkowymi obowiązkami. Będziemy kwalifikować do szczepień i szczepić, do tego dojdzie też sprawozdawczość. Mając świadomość, jak ważne są szczepienia w pokonaniu pandemii, robimy wszystko, by sprostać temu zadaniu. Wymaga to reorganizacji pracy naszych przychodni i maksymalnej mobilizacji, by cały proces przebiegał sprawnie i by jak największa liczba pacjentów została zaszczepiona. Nie spodziewaliśmy się, że zamiast wsparcia, otrzymamy kolejny odgórny nakaz, w dodatku drastycznie mijający się z realiami.

Krajewski podkreśla również, że w wielu placówkach POZ wprowadzenie takiej zmiany jest niewykonalne ze względu na ogromną liczbę pacjentów pozostających pod ich opieką, zwłaszcza w chwili uruchomienia programu szczepień przeciw koronawirusowi. – Przychodnie POZ mają po kilka tysięcy pacjentów, a są praktyki, w których ta liczba jest znacznie wyższa. Coraz więcej z nich wymaga bezpośredniego badania lekarskiego, nie możemy więc realizować wyłącznie teleporad – mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego. – Wymóg, by pacjent uzyskał teleporadę w ciągu doby oznacza, że osoby wymagające osobistej wizyty w wielu przypadkach będą zmuszone czekać na nią w kolejce. A co w takiej sytuacji ze szczepieniami? Projektowane zmiany mogą poważnie zagrozić realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Lekarze wskazują również, że nie każda wizyta jest pilna, i to właśnie oni, a nie Ministerstwo Zdrowia, powinni decydować o terminie realizacji świadczenia.  Zwracają również uwagę, że propozycja ta pogłębi deficyty kadrowe.

„Tylko ślepcowi może się wydawać, że to poprawia dostępność. Wręcz przeciwnie” – krótko skomentowała nowy pomysł MZ na Twitterze dr Joanna Szeląg.


Treść rozporządzenia umieszczona na stronach RCL:

ROZPORZĄDZENIE

Ministra Zdrowia [1])

z dnia 12 stycznia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.  poz. 1395) w § 3 w:

1)     pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) sposób ustalenia terminu teleporady, przy czym teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego,”;

2)     pkt 7 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

,,8) zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.).

Projektowana zmiana, wychodząc naprzeciw sygnałom zgłaszanym przez pacjentów, ma na celu usprawnienie kontaktu na linii pacjent – świadczeniodawca, a także zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzone zmiany przyczynią się również do usprawnienia działań kontrolnych, istotnych z punktu widzenia obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obliczu zintensyfikowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Przedmiotowe rozporządzenie doprecyzowuje terminy realizacji teleporady, wskazując że przedmiotowe świadczenie jest udzielane nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej. Wprowadzane zmiany uwzględniają również zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu ze świadczeniodawcą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.


[1])    Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.