Teleporada w jeden dzień – ministerstwo ustępuje

Standard udzielania teleporad wymaga regulacji - uważa Ministerstwo Zdrowia / Edward Jenner, Pexels

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu udzielania teleporad zostały skierowane do błyskawicznych konsultacji. Pojawiła się w nich również zmiana dotycząca terminu świadczenia usługi – o co zabiegali lekarze.

Treść pierwszego projektu rozporządzenia, a także decyzję o rezygnacji z konsultacji publicznych ostro skrytykowali lekarze i pracodawcy ochrony zdrowia. Teraz Ministerstwo Zdrowia ustąpiło – ale tylko trochę. Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt zakłada niewielką, ale istotną zmianę w sprawie terminu udzielania teleporad.

Oryginalny projekt przewidywał obowiązek wyznaczenia terminu teleporady nie później niż w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu się pacjenta. Miało to być odpowiedzią na „problem utrudnionej dostępności świadczeń realizowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, a także utrudnień w kontakcie na linii pacjent – świadczeniodawca, co przekłada się na opóźnienia bądź brak możliwości uzyskania stosownej pomocy medycznej” – można było przeczytać w uzasadnieniu.

Lekarze skrytykowali ten zapis argumentując, że w licznych przypadkach nie ma konieczności umawiania telewizyty następnego dnia – nie uzasadniają tego ani zdrowotne potrzeby pacjenta, ani możliwości placówek ochrony zdrowia. Ministerstwo w nowym rozporządzeniu dopuściło zatem możliwość umówienia teleporady na termin późniejszy – ale po ustaleniu tego z pacjentem.

Odpowiedni zapis brzmi teraz:

„- nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo

– w późniejszym niż określony w tiret pierwszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym”

W odpowiedzi na zastrzeżenie dotyczące ominięcia konsultacji publicznych, Ministerstwo skierowało również projekt na etap błyskawicznego, bo zaledwie dwudniowego, opiniowania. „Ewentualne uwagi do ww. projektu wraz z uzasadnieniem proszę zgłaszać w terminie 2 dni od otrzymania pisma (również w edytowalnej wersji elektronicznej na adres: a.getka@mz.gov.pl). Wyznaczony krótki termin konsultacji publicznych i opiniowania podyktowany jest potrzebą pilnego wdrożenia przedmiotowych zmian, celem zapewnienia prawidłowego dostępu do świadczeń udzielanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz odpowiedniego mechanizmu ustalania terminu realizowanych teleporad. Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu rozporządzenia” – napisał w Waldemar Kraska, sekretarz stanu w MZ. Pismo otrzymało 35 organizacji i instytucji zajmujących się organizacją zdrowia w Polsce.

Nowy projekt rozporządzenia pojawił się na stronach RCL 25 stycznia, a zatem 27 stycznia mija termin konsultacji. Rozporządzenie ma wejść w życie 30 stycznia 2021 roku.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.